Tel. podpora: (Po-Pia 8-15) +421 2 333 229 23
Patentoid Blog Správa a spíše licenčných podmienok

Správa a spíše licenčných podmienok

09.02.2018

Licencovanie ochrannej známky môže pre majiteľov značky znamenať jednu z najefektívnejších metód, ako pomerne jednoduchou cestou rozšíriť povedomie o značkea zároveň aj prostriedkom na zvýšenie predaja.Z pohľadu nadobúdateľa ponúka licenčná zmluva príležitosť dosiahnuť značného podnikateľského úspechu.Udelenie licencie k ochrannej známke však poskytuje tiež rad rizík, ktoré môžu zapríčiniť zhoršenie, prípadne aj zničenie dobrej povesti značky.

Licenčné zmluvy k ochranným známkam nepatrí medzi dojednania, ktoré by sa využívali len sporadicky. Na trhu sa objavuje čím ďalej tým väčšie sortiment produktov a služieb, o ktorých ani nevieme, že pochádzajú práve z licenčnej výroby. Zásluhu na rozšírenie licencovanej produkcie má prevažne franchising či čo-branding. Za najúspešnejšie poskytovateľa licencií k ochranných známkam patrí The Coca-Cola Company, ktorá svoje nápoje vyrába v 57 krajinách sveta prostredníctvom viac ako 300 udelených licencií.

Licenčná zmluva je definovaná v § 2358 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka.

Licenčná zmluva je dohoda, v ktorej majiteľ licencie poskytuje budúcemu držiteľovi právo k využívaniu nehmotného kapitálu v rámci daných produktov či služieb, a to na určité obdobie. Nadobúdateľ túto licenciu za stanovených podmienok prijíma a zaväzuje sa tým k dodržiavaniu stanoveného štandardu kvality. V prípade, že nie je uzavretá licenčná zmluva, môže byť zo strany vlastníka užívania zakázané.

Pri závažnom porušení licenčnej zmluvy, napríklad nedodržaním dohodnutej úrovne kvality značky, môže dôjsť až k odobratiu licencie. Pri uzatváraní je potrebné myslieť na zmluvné ustanovenia, ktoré chránia tradíciu značky. Ak zmluva neobsahuje dostatočne účinné náležitosti, je vlastník nútený k vymáhaniu svojich vlastníckych práv využiť súdnych prostriedkov.Po skončení zmluvy musí byť vrátené všetky dokumenty a naďalej utajované informácie.

Licencovaná zmluva nadobúda platnosť až zápisom do registra ochranných známok, teda zápisom na Úrad priemyselného vlastníctva. U patentov, ochranných známok, použitých vzorov a priemyselných vzorov je doporučené uzavrieť licenčnú zmluvu vždy písomnou formou.

Typy licenčnej zmluvy

Výlučné (= výhradný)

Pri uzavretie výlučnej licencie je na používanie ochrannej známky oprávnený iba jeho nadobúdateľ. Poskytoval sa tým zaväzuje, že užívanie predmetu licenčnej zmluvy je na danom území určené len nadobúdateľovi a ani on sám ho na tomto teritóriu nebude využívať.

Za predpokladu, že je ochranná známka v registri ochranných známok zapísaná pre viac výrobkov a služieb, je vlastník oprávnený poskytnúť aj niekoľko výlučných licencií, každú z nich pre iné výrobky alebo služby.

Nevýlučná (= nevýhradnú )

inkluzívnosti nijako nelimituje vlastníka v udelení licencie ďalším záujemcom a zároveň dovoľuje, že licenciu smie užívať aj on sám.

Náležitosti licenčnej zmluvy

Podstatné:

Určenie zmluvných strán

Pri každej licenčná zmluva je nevyhnutné presné vymedzenie strán, ktoré sa na uzavretie licencie podieľajú.

Predmet licencie

Vymedzenie nehmotného majetku, ktorý je predmetom licenčnej zmluvy, musí byť jasne definované. Predmetom licenčnej zmluvy môže byť aj podaná prihláška na Úrad priemyselného vlastníctva.

Určenie odplaty alebo iné majetkové hodnoty

Odplata môže byť obojstranná:

  • licensoroch - Pravidelný licenčný poplatok alebo percentá z predaja.
  • Licencentovi - V prípade vypovedania zmluvy, napríklad preplatenie marketingových nákladov na vybudovanie trhu.

Bez vopred dohodnuté odmeny je zmluva považovaná za neplatnú.


Pravidelné náležitosti

Ide o ustanovenia, ktoré nie sú povinné, ale odporúčajú sa.

Územné vymedzenie platnosti licenčnej zmluvy

Ak nebude v licenčnej zmluve uvedené územia, automaticky sa licencie udeľuje na celý svet.

Časová obmedzenosť

V prípade, že nie je licencie časovo obmedzená, je nutné ju ukončiť výpoveďou. Za predpokladu, že nie je stanovená ani výpovedná doba, zákon stanovuje lehotu 1 roka.

Kontrola kvality

Poskytovateľ licencie musí v zmluve zabezpečiť, že vyrábané produkty, popr. služby si zachovajú svoju kvalitu a nedôjde tak k poškodeniu už zavedenej hodnoty ochrannej známky.

 

Máte viac dopytu k danej téme či potrebujete radu? Kontaktujte nás.

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl