Tel. podpora: (Po-Pia 8-15) +421 2 333 229 23

Všeobecné obchodné podmienky Patentoid

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“), záručné podmienky a reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky  (ďalej len "VOP")  sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi zákazníkom a Patentoid s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), IČ: 04821645, DIČ: CZ04821645, so sídlom Božkovská 671/33, 326 00 Plzeň, Česká Republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského soudu v Plzni, oddiel C, vložka 32326.

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a smernicami EÚ.

Užívateľ je každá osoba, alebo spoločnosť,  ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku prijatú a spracovanú systémom Patentoid®.

Elektronická objednávka je odoslanie vyplneného elektronického objednávkového formuláru. Objednávkový formulár obsahuje informácie o zákazníkovi, definovanú požadovanú službu a cenu za poskytnutie uvedenej služby spracovaný systémom obchodu.

Službou sa rozumie postupnosť úkonov Prevádzkovateľa, v rámci ktorých je prostredníctvom služby Patentoid® za Užívateľa oprávnenou osobou prihláška k registrácii ochrannej známky, alebo poskytnutá iná Prevádzkovateľom ponúknutá služba, kedy konkrétna špecifikácia služby, alebo doplnkových služieb a určení úkonov súvisiacich s poskytovanou službou sú špecifikované na internetovej adrese https://www.patentoid.sk/ V rámci poskytovaných služieb nie sú poskytované tie činnosti, na ktoré sú v zmysle platných príslušných právnych noriem oprávnený výhradne advokáti, alebo patentoví zástupcovia. Tieto činnosti sú zabezpečené týmito osobami na základe splnomocnenia priamo od Užívateľov. Služba Patentoid® v takomto prípade iba zabezpečí výber a odporučenie takej osoby a úhradu za poskytnuté služby, ktoré sú príslušnou osobou vykonané v rámci služby objednanej u prevádzkovateľa.

Službou registrácie ochrannej známky sa rozumie príprava a podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky Úradu, kedy štandardná registrácia bude prevedená do maximálne troch tried ochranných známok s tým, že Prevádzkovateľ a Užívateľ si môžu dohodnúť nadštandardné prevedenie registrácie ďalších tried v rámci doplnkových služieb. Pokiaľ nie je výslovne dojednané inak, je služba poskytnutá prevedením lustrácie a podaním prihlášky príslušnému úradu. Konanie pred Úradom nie je súčasťou tejto služby.

Spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a toto označenie je spôsobilé byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.


Úradom sa rozumie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, so sídlom Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, ktorý vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

Kontaktné údaje - e-mailová adresa: info@patentoid.sk,
Mobil: +421 2 333 229 23
Patentoid s.r.o., Lochotínská 13, 301 00 Plzeň, Česká republika


2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, Predmet zmluvy a odstúpenie od zmluvy

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky sú pravdivo a úplne vyplnené vyžadované polia v objednávkovom formulári. Objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu, emailovú adresu a telefónne číslo. V prípade že objednávku realizuje firma, musí objednávka obsahovať názov spoločnosti, fakturačné údaje (adresa, IČO, DIČ) a telefónne číslo. Každá objednávka musí obsahovať návrh Ochrannej známky, spôsob platby.

2.2. Objednávka je príkazom pre Prevádzkovateľa na poskytnutie služby prostredníctvom služby Patentoid®. Objednávka je záväzná. Užívateľ má povinnosť riadne sa oboznámiť s VOP a potvrdiť pred odoslaním objednávky služby, že sa týmito VOP porozumel v plnom rozsahu. Užívateľ sa zaväzuje tieto VOP v plnom rozsahu dodržiavať.

2.3. Doručením objednávky služby Prevádzkovateľovi prostredníctvom doručenia potvrdzujúceho e-mailu (potvrdzujúceho prijatie danej objednávky služby) Užívateľovi dochádza k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služby vo vzťahu k službe, ktorá je predmetom danej objednávky a potvrdzujúceho e-mailu, medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom (ďalej len „zmluva o poskytovaní služby“). Okamihom uzavretia zmluvy o poskytovaní služby je teda okamih doručenia Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v rámci príslušného objednávkového formulára. V prípade pochybností o doručení potvrdzujúceho e-mailu Užívateľovi alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia zmluvy o poskytovaní služby bude považovať deň odoslania Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v rámci príslušného objednávkového formulára. V prípade neuhradenia odmeny ku dňu splatnosti sa použije bod 4.4. VOP.

2.4. Užívateľ má právo stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

2.5. Pred poskytnutím služby registrácie ochrannej známky vykoná Prevádzkovateľ, alebo ním určená osoba základnú lustráciu ochrannej známky, teda overenie, či už nie je registrovaná ochranná známka rovnakého slovného znenia, alebo navrhovaná ochranná známka nie je zjavne neregistrovateľná pre rozpor so všeobecnými pravidlami pre registráciu ochranných známok , prípadne Prevádzkovateľ odporučí zmeny tak, aby prihláška ochrannej známky minimalizovala riziká nevykonania registrácie ochrannej známky u príslušného Úradu. V prípade ak Užívateľ aj napriek negatívnemu odporučeniu Prevádzkovateľa naďalej trvá na registrácii ochrannej známky bez vykonania navrhovaných zmien, je prihláška podaná výhradne na zodpovednosti Užívateľa s tým, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné zamietnutie registrácie príslušným Úradom.

2.6. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/20014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Užívateľ (spotrebiteľ) oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

2.7. Prevádzkovateľ poučuje spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

2.8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy najmä ak je predmetom poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

2.9. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/20014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť náš formulár na odstúpenie od zmluvy.

2.10. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas v zmysle čl. 2.6., spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

2.11. Užívateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre poskytnutie služby Prevádzkovateľom alebo inou osobou na to oprávnenou v súlade s VOP. Neposkytnutie súčinnosti je považované za hrubé porušenie obchodných podmienok a Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

2.12. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi presné a pravdivé všetky dostupné informácie týkajúce sa požadovanej služby. Zároveň užívateľ súhlasí so splnomocnením oprávnenej osoby, ktorú odporučí Prevádzkovateľ na konanie smerujúce k registrácii ochrannej známky alebo inej služby, v rozsahu požadovanom pre poskytnutie služieb. Za týmto účelom bude Užívateľovi pripravená plná moc v zmysle informácii na https://www.patentoid.sk/ .

2.13. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné odmietnutie registrácie ochrannej známky príslušným Úradom, resp. nezodpovedá za odlišný názor Úradu a nevyhovenie žiadosti o registráciu ochrannej známky.

2.14. V prípade, ak Užívateľ neposkytne Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služby do 1 mesiaca odo dňa zaslania objednávkového formulára, prípadne 1 mesiac odo dňa poslednej komunikácie s Prevádzkovateľom, tak sa zmluvné strany dohodli, že uhradená odmena sa nevracia a predstavuje odmenu za poskytnutú službu. Ustanovenie čl. 2.12. týmto nie je dotknuté.

2.15. V prípade, ak je zo strany Úradu požadované plnenie Užívateľa týkajúce sa ochrannej známky, tak je povinný poskytnúť súčinnosť k tomu oprávnenej osobe v lehotách určených Úradom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, alebo za nevykonanie registrácie ochrannej známky spôsobené nečinnosťou Užívateľa.

2.16. Zmluva o poskytovaní služby uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom zaniká odstúpením od zmluvy jednej zo zmluvných strán, alebo poskytnutím objednanej služby v celom rozsahu. Služba Patentoid® končí podaním príslušnej prihlášky na Úrad.

2.17. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak poskytovaním služby môže dôjsť ku stretu záujmov či poškodeniu dobrého mena Prevádzkovateľa, alebo Užívateľa, ktorá už bola poskytnutá služba v minulosti. V tomto prípade je Užívateľ povinný uhradiť pomernú časť ceny za už poskytnuté služby (najmä vykonanie lustrácie) v prípade ak mu tieto služby boli poskytnuté pred odstúpením od zmluvy.

3. Dodacie podmienky

3.1. Dodacia lehota na poskytnutie služby je 90 dní odo dňa doručenia záväznej objednávky Prevádzkovateľovi. Dĺžka dodacej lehoty je priamo úmerná súčinnosti Užívateľa s Prevádzkovateľom.

3.2.. Zvyčajná lehota na poskytnutie služby v prípade promptnej súčinnosti Užívateľa predstavuje 10 až 15 pracovných dní.

4. Kúpna cena, platby

4.1. Predajná cena je konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za služby. Ceny uvedené na stránkach https://www.patentoid.sk/cennik/ platia výhradne pre objednanie služby prostredníctvom obchodného systému. Cena za poskytnutú službu je určovaná podľa platného cenníka. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Užívateľovi službu za cenu platnú v čase objednania služby.

4.2. Poplatok za poskytnutú službu predstavuje čiastku podľa aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa, ktorá v sebe zahŕňa správny poplatok Úradu vo výške, ktorý je požadovaný za predmetnú poskytnutú službu.

4.3. Na základe špecifikácii objednanej služby, poskytnutí kontaktných údajov Užívateľa a splnomocnení Prevádzkovateľa na konanie smerujúce k poskytnutiu služby zašle Prevádzkovateľ Užívateľovi prostredníctvom e-mailu výzvu k platbe, ktorá bude obsahovať platobné údaje spolu s dohodnutou cena a dátumom splatnosti. Uhradením platby sa považuje objednávka Užívateľa za záväznú a akceptovanú Prevádzkovateľom.

4.4. V prípade ak Užívateľ neuhradí ku dňu splatnosti odmenu za poskytnutú službu, alebo jej časť, tak sa Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby, alebo poskytnutie služby pozastaviť, a to až do okamžiku neuhradia celej dlžnej čiastky. V prípade neposkytnutia služby, alebo pozastavenia služby z vyššie uvedených dôvodov, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu obsahu v službe a taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá by týmto mohla Užívateľovi vzniknúť.

4.5. Odmenu za službu je Užívateľ povinný uhradiť bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa, alebo využitím platobnej brány, ktorá ho presmeruje na zabezpečenú stránku pre platbu kartou. V prípade využitia platobnej brány po realizácii transakcie poskytne brána informáciu o prevode službe Patentoid®. Platobná brána je prevádzkovaná spoločnosťou ComGate Payments, a.s..

5. Reklamácie a reklamačný poriadok


5.1. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky najmä zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Všetky reklamácie je možné uplatniť si na adrese Patentoid s.r.o., Lochotínská 13, 301 00 Plzeň, Česká republika písomne, doručením písomnej reklamácie (napríklad reklamačného formulára) predávajúcemu na korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa, alebo elektronicky formou doručenia e-mailovej reklamácie (reklamačného formulára) na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: info@patentoid.sk.

5.2. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

5.3. Prevádzkovateľ na základe práv ktoré si uplatňuje spotrebiteľ určí spôsob vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.5. V prípade ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Prevádzkovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ uhradí spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.6. Prevádzkovateľ doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď. V prípade kedy nie je možné doručiť potvrdenie ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Prevádzkovateľ do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydá o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Ochrana osobných údajov


6.1. Odoslaním záväznej objednávky a v nich obsiahnutých osobných údajov udeľuje Užívateľ Prevádzkovateľovi Patentoid s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), IČ: 04821645, DIČ: CZ04821645, so sídlom Božkovská 671/33, 326 00 Plzeň, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského soudu v Plzni, oddiel C, vložka 32326 súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.2. Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s poskytovaním služby Prevádzkovateľom prostredníctvom služby Patentoid® pred odvolaním súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu: info@patentoid.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla.

6.3. Užívateľ súhlasí so sprístupnením svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom realizácie služby v rozsahu objednávky Užívateľovi.

6.4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od Užívateľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z zmluvy o poskytovaní služby (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu). Ďalej sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Užívateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR..

6.5. Pred zaslaním objednávky je Užívateľovi umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to i s ohľadom na možnosť Užívateľa zisťovať a opravovať chyby vniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Údaje uvedené v objednávke považuje Prevádzkovateľ za správne a neodkladne po obdŕžaní objednávky o tom informuje Užívateľa na jeho elektronickú adresu, uvedenú v objednávke.


7. Alternatívne riešenie sporov


7.1. Užívateľ v zmysle §3 ods. 6 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je oprávnený obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov Užívateľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

7.2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky(https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh sú uvedené na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

7.3. Užívateľ v prípade ak nebude spokojný s vybavením reklamácie, alebo sa bude domnievať, že boli porušené jeho práva sa môže kedykoľvek obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu má kupujúci podať subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

7.4. Návrh musí obsahovať

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu

7.5. K návrhu Užívateľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Tento návrh je možné podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť tento formulár. 

8. Záverečné a prechodné ustanovenia


8.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

8.2. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s poskytovaním služieb prostredníctvom internetových stránok podľa týchto VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

8.3. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom alebo realizáciou týchto VOP, budú prednostne riešené mimosúdnou dohodou zúčastnených zmluvných strán. Tieto VOP a všetky spory z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace patria do právomoci príslušných všeobecných súdov Slovenskej republiky v prípade ak Užívateľom je spotrebiteľ. Článok 7 VOP o alternatívnom riešení sporov nie je týmto dotknutý.

8.4. Ak niektoré ustanovenie týchto VOP bude považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady, ako aj ostatné ustanovenia VOP zostávajú naďalej v platnosti. V takom prípade sa bude postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevykonateľné, právne nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.

 

Platnost od 27. 4. 2020

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl