Tel. podpora: (Po-Pia 8-15) +421 2 333 229 23
Patentoid Blog K čomu slúži priemyselný vzor

K čomu slúži priemyselný vzor

12.01.2017

S témou ochrannej známky súvisí takisto aj priemyselný vzor.Oboma spôsobmi môžete chrániť niečo, čo ste vytvorili a čo pre vás alebo vaše podnikanie predstavuje určitú hodnotu.Aký je ale medzitým rozdiel?Môžete chrániť totožnú vec pomocou ochrannej známky aj priemyselného vzoru?

Čo je to priemyselný vzor

Priemyselným vzorom sa zaoberá zákon č. 207/2000 Zb. o ochrane priemyselných vzorov. Ten definuje priemyselný vzor ako vzhľad výrobku, ktorý je tvorený obrysy, líniami, farbami, tvarom, štruktúrou alebo zdobením. Čiže v každom prípade jedná sa o vizuálne vnímateľný vlastnosť výrobku. Výrobkom sa rozumie remeselne alebo priemyselne vyrábaný priestorový alebo plošný predmet. Súčasťou dizajnu môžu byť taktiež súčiastky výrobku, ďalej jeho obal, úprava, grafický symbol alebo typografické znak. Výnimku tvorí počítačové programy, ktoré do priemyselného vzoru zaradiť nemožno. Spory ohľadom priemyselného vzoru rieši súd.

Podmienkou registrácie priemyselného vzoru je jeho individualita. To znamená, že musí byť znateľne odlišný od iných priemyselných vzorov.

Na čo slúži

Priemyselný vzor slúži obdobne ako ochranná známka k ochrane výrobku, respektíve jeho vzhľadu. Vlastník priemyselného vzoru má výlučné právo na jeho užívanie. Ďalej môže vďaka svojmu právu brániť tretím osobám v jeho užívaní bez súhlasu. Má teda pochopiteľne právo takýto súhlas udeliť. A v neposlednom rade má vlastník priemyselného vzoru možnosť prevodu práv na iného vlastníka. To sa najčastejšie stáva v prípade predaja priemyselného vzoru. Za užívanie priemyselného vzoru sa považuje najmä výroba výrobku či jeho uvedenia na trh.

Spoločnosti voliaca ochranu pomocou priemyselného vzoru zaznamenávajú rýchlejší rast oproti firmám, ktoré sa priemyselnými vzormi vôbec nezaoberajú. Priemyselné vzory totiž podporujú inováciu firiem.

Rozdiel medzi priemyselným vzorom a ochrannou známkou

Grafika, farba alebo slovné spojenie samo o sebe priemyselným vzorom nie je , pretože netvorí vzhľad výrobku. To je najzásadnejším rozdielom medzi ochrannou známkou a priemyselným vzorom. V prípade priemyselného vzoru sa jedná o dizajn čiže vzhľad výrobku či jeho súčiastky. Ochrannú známku sme vám v popísali v našom článku Čo je to ochranná známka. Ochrannou známkou potom môže byť aj tvar výrobku alebo tiež samostatná farba či ich kombinácie.

Ďalší rozdiel spočíva v dobe platnosti ochrany. Ochranná známka platí 10 rokov od dátumu registrácie a možno ju opakovane predlžovať o ďalších 10 rokov. Oproti tomu priemyselný vzor možno registrovať iba na 5 rokov a platnosť ochrany možné predĺžiť len 4 krát, teda ochrana priemyselného vzoru môže platiť celkom maximálne 25 rokov.

Ako je to s registráciou

Priemyselný vzor sa rovnako ako ochranná známka registruje na Úrade priemyselného vlastníctva. Prihlášku môžete podať fyzická aj právnická osoba. Rovnako tak môžete podať jednoduchú aj hromadnú prihlášku. To znamená, že môžete prihlásiť jeden i viac priemyselných vzorov zároveň. Podmienkou však je, že v prípade hromadnej prihlášky musia všetky priemyselné vzory spadať do jednej triedy medzinárodného triedenia.

Vyobrazenie výrobku je v najdôležitejšou súčasťou prihlášky. Čím lepšie je vyobrazenie výrobku v žiadosti, tým ľahšie je jeho následná ochrana. Reprodukcií dizajnu musí dávať jednoznačnú predstavu o vzhľade výrobku a môže byť v podobe fotografie alebo výkresu.

Rovnako ako u ochrannej známky je takisto aj u priemyselného vzoru požadovaný poplatok za prihlásenie. Za prijatie prihlášky si Úrad priemyselného vlastníctva účtuje 1 000 Sk. Ak je prihlasovateľom výlučne pôvodca, hradí iba polovičné sumu, teda 500 Sk. Pôvodcom je fyzický osoba, ktorá vytvorila priemyselný vzor vlastnou tvorivou činnosťou.

Čo sa týka hromadnej prihlášky, za každý ďalší priemyselný vzor hradí prihlasovateľ 600 Sk. V prípade prihlasovateľa a pôvodcu v jednej osobe sa jedná opäť o polovičnú sumu.

Medzi ďalšie súvisiace poplatky patria:

 • osvedčenie o práve prednosti (prioritný doklad) činí 600 Kč,

 • zápis licencie k priemyselnému vzoru do registra činí 600 Kč,

 • zápis prevodu (prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu zapísaného dizajnu na iného vlastníka) činí 600 Kč,

 • obnovu lehoty ochrany zapísaného priemyselného vzoru:

  • prvýkrát o päť rokov - 3 000 Kč,

  • druhýkrát o päť rokov - 6 000 Kč,

  • tretíkrát o päť rokov - 9 000 Kč,

  • štvrtýkrát o päť rokov - 12 000 Kč. *

 

* poplatky boli prebraté z webových stránok Úrade priemyselného vlastníctva (11.1.2017).

 

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl